Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ năm, 16/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 55422

Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG ỦY QUẬN 10

CHI BỘ THPT NGUYỄN KHUYẾN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 05năm 2018

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018.

         Thực hiện kế hoạch  số 113- KH/QU ngày 25/12/2017 của Quận ủy Quận 10. Hôm nay Chi bộ THPT Nguyễn Khuyến tổ chức Hội nghị  báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  năm 2018 “ Xây dựng  phong cách tác phong công tác của người đứng đầu , của cán bộ , đảng viên trong học tập và làm theo tư tửng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ:                                                                                             

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên : 135

Tổng số đảng viên: 24 đồng chí, chính  thức 23 đồng chí ,  dự bị 1 đồng chí .

1. Thuận lợi:

Chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến  được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quận 10. Được sự lãnh  đạo chuyên môn của Sở  giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh ,  tạo điều  kiện thuận lợi cho Ban giám hiệu nhà trường trong thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018  đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên của chi bộ, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

        Chi bộ luôn là một tập thể đoàn kết gắn bó, trong những năm qua luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đời sống vật chất, tinh thần luôn đảm bảo và không có xảy ra những vấn đề bức xúc nãy sinh tại đơn vị về vấn đề tư tưởng, đạo đức cần phải xử lý. Toàn thể CB,VC và người lao động của trường luôn có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành chức trách nhiệm vụ và phối hợp tốt công việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung

Đảng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  năm 2018 về ” Xây dựng phong cách , tác phong công tác của người đứng đấu , của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh “ 

2. Khó khăn:

- Do công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chính và công tác quản lý giáo dục chiếm nhiều thời gian, phần nào làm ảnh hưởng đến công tác học tập của đảng viên chi bộ.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

A. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ:

1. Công tác  triển khai học tập:

          Chi bộ đã thực hiện việc lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên , giáo viên công nhân viên học tập và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tửng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  năm 2018 “ Xây dựng  phong cách tác phong công tác của người đứng đầu , của cán bộ , đảng viên trong học tập và làm theo tư tửng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Kết quả có 135/135 CB-GV- CNV trong  nhà trường  tham gia , đạt 100% . Trong đó có 24/24 đảng viên tham gia học tập, đạt 100%.

-  Chi bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình trong năm như sau:

+  Tổ chức cho cán bộ ,đảng viên  đăng ký  rèn luyện  và làm theo tấm gương  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tiến độ thời gian hoàn thành đúng quy định.

+ Mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

          +  Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU luôn được Chi ủy chi bộ đề cập đến, trên tinh thần lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng.

+Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định. Chi ủy đã triển khai sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ( Phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách làm việc; Phong cách nói đi đôi với làm; Phong cách ứng xử ). Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách

+ Trong phiên họp chi bộ định kỳ hàng tháng có phân công đảng viên kể chuyện “ Tấm gương đạo đức đức Hồ Chí Minh” và rút ra ý nghĩa câu chuyện và bài học kinh nghiệm.

+ Thông qua sinh hoạt đầu tuần, trợ lý thanh niên  xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ và giáo dục học sinh làm theo lời Bác . .

2/Kết quả chuyển biến về nhận thức:

* Đối với cấp ủy:

  Nâng cao ý thức trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách  nhiệm, gương mẩu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

  * Với đảng viên, viên chức:             

Cán bộ công chức trong toàn trường  nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của đơn vị trường học  trong năm 2018

Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường  nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

3/ Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ:

Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm. Định kỳ 6 tháng chi bộ tổ chức đánh giá kết quả của đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Qua đánh giá chi bộ tổ chức góp ý rút kinh nghiệm cho đảng viên những mặt mạnh , mặt chưa mạnh để đảng viên xây dựng phương hướng  thực hiện cho năm tiếp theo .

       Qua thực hiện giám sát hoạt động của chi bộ và toàn thể đảng viên cho thấy Chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định. Qua theo dõi, giám sát hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong đơn vị đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên đã thực hiện tốt cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

4. Công tác thi đua khen thưởng

Chi bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức công vụ. Hiện  nay  đã  xây dựng được các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu.  

Kết quả năm 2018 chi bộ biểu dương 7 tập thể tiên tiến xuất sắc và  10 cá nhân  điển hình ( 7  Đảng viên : 3 quần chúng)  đã có thành tích trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018:

III. Đánh giá chung:

- Mặt làm được:

Kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc và đã đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao;    

          Chi bộ đã thực hiện tốt các chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện sơ kết tình hình học tập và làm theo căn cứ vào các văn bản hướng dẫn theo quy định của Đảng ủy cấp trên.

- Mặt hạn chế:

Việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo động lực cho cán bộ, đảng viên,  viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ hăng hái làm việc, qua đó cũng nhắc nhở từng người, từng vị trí công tác quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống. Tuy nhiên, có thể nói việc triển khai trong thời gian qua chủ yếu mới dừng ở mức độ học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách còn việc “làm theo” chưa nhiều, chưa thường xuyên liên tục.     

 Bản đăng ký nội dung học tập của đảng viên và giáo viên  còn chung chung, thiếu tính cụ thể.

- Nguyên nhân hạn chế:

Đảng viên chưa nắm rõ cách viết bản đăng ký làm theo và đánh giá kế hoạch học tập.

 

IV. Phương hướng năm 2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW:

1. Chi ủy chi bộ chỉ đạo và phối hợp tốt với  các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai việc học tập, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên

2. Xây dựng Chi bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, thu hút quần chúng gắn bó mật thiết với Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức về mọi mặt, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian. Không để xảy ra những vấn đề bức xúc, hạn chế tối đa những thiếu sót, chậm tiến độ công việc làm ảnh hưởng đến công việc chung.

3. Thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác quản lý và có kế hoạch cụ thể để kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên theo dõi và đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW

4.  Đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phong trào, thường xuyên theo dõi, phát hiện để biểu dương các cá nhân và tập thể điển hình tiêu biểu trong thưc hiện và vận dụng tốt Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tế công tác để đề nghi khen thưởng.

5.  Thường xuyên đánh giá một cách thực chất việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của chi ủy và đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ hằng quý, năm; tổ chức đánh giá việc thực hiện trong toàn thể cán bộ, viên chức theo quy định.

6.  Thực hiện công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 của chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến .

6. Những kiến nghị, đề xuất

            Không có kiến nghị, đề xuất ./.

 

 Nơi gởi:                                                                                        T/M .CẤP ỦY CHI BỘ

- Tuyên giáo QU ( B/C)                                                                          Bí thư

- Lưu cb

                                                                                                           

 

                                                                                                            Võ Thị Hồng Lan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164