Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ năm, 16/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 883

KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

ĐẢNG BỘ QUẬN 10

CHI BỘ THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số: 10/KH-CBNK

Quận 10., ngày 3tháng 7.năm 2018

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ BTGQU ngày 29/6/2018 của Ban tuyên giáo Quận ủy về tổ chức bổi dưỡng  chính trị hè 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục – đào tạo trên địa bàn Quận 10. Chi bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến  xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2018-2019  cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường như sau

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, giáo viên trong nhà trường  nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những quan điểm mới của Đảng trong các kết luận , nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu và hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII : những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị Quận 10. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức , vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy , xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo ở các cấp

- Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng  cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm, hiểu sâu rõ hơn các nội dung vể học tập làm theo tư tưỡng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính Trị, tập trung xây dựng tác phong công tác cũa của cán bộ , đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu

2. Yêu cầu

- Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

-  Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng:  CB- ĐV, GV ,CNV và Người lao động những  nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

II. NỘI DUNG , PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  1. Nội dung :

- Những vấn đề lý luận cơ bản , cốt lõi, những quan điểm mới của Đảng trong các kết luận , nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu và hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

- Nghe báo cáo về tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018   

- Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách , tác phong công tác cũa người đứng đầu của cán bộ đảng  viên gắn với thức hiện chỉ thị số 02 –CT/QU ngày 24-01-2018 của Ban thường vụ Quận ủy về nâng cao trách nhiệm công vụ của của cán bộ đảng viên công chức viên chức chiến sĩ lức lượng vũ trang , người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10

- Báo cáo chuyên để “ Văn hóa ứng xử trong nhà trường”

- Những vấn đề trọng tâm của kế hoạch năm học 2018-2019

-  Tổ chức thảo luận , viết thu hoạch

2. Báo cáo viên

- Mời Báo cáo viên của trường Quân chính Quân Khu 7 báo cáo về tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018   

-  Mời Báo cáo viên Báo cáo chuyên để “ Văn hóa ứng xử trong nhà trường”

- Bí thư chi bộ báo cáo nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng., báo cáo thực hiện chỉ thị 05-CT/TU và chỉ thị 02 –CT/QU,  Những vấn đề trọng tâm của kế hoạch năm học 2018-2019

3. Tài liệu Hội nghị

- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn,

- Văn kiện Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  

- ChỈ thị 02 –CT/QU ngày 24-01-2018 của Ban thường vụ Quận ủy về nâng cao trách nhiệm công vụ của của cán bộ đảng viên công chức viên chức chiến sĩ lức lượng vũ trang , người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10

- Các đề cương bài giảng do báo cáo viên biên soạn và các tài liệu bồi dưỡng , tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở giáo dục và đào tạo thành phố 

4. Địa điểm :  Trường THPT Nguyễn Khuyến

5. Đối tượng tham dự : Cán bộ đảng viên , giáo viên , nhân viên nhà trường

6.  Thời gian thực hiện : 01 ngày 31/7/2018  

7. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm của chi bộ

  1. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỨC HIỆN
  1. Phân công

- Đ/C Nguyễn Thị Minh Hoa xây dựng kế hoạch tổ chức bồi  dưỡng chính trị hè 2018 , mời báo cáo viên ,

- ĐC Phạm Thị Nga : Hướng dẫn gợi ý các yêu cầu trọng tâm cho thảo luận và viết thu hoạch , thu bài thu hoạch và chấm

- Đ/C Võ Thị Hồng Lan : Báo cáo nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;  kế hoach năm học

2. Tổ chức thực hiện

* Buổi sáng từ 8h – 11h30

+ 8h00 - 9h30: Nghe báo cáo về tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018   

+ 9h30- 9h45 : nghỉ giải lao

+ 9h45- 11h30 : Những  vấn đề lý luận cơ bản , cốt lõi, những quan điểm mới của Đảng trong các kết luận , nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

* Buổi chiều từ  13h30 -17h00

+ 13h30 – 15h00: Báo cáo chuyên để “ Văn hóa ứng xử trong nhà trường”

+ 15h00   - 16h00 : Báo cáo chỉ thị 05-CT/TU về  học tập làm theo tư tưởng đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách , tác phong công tác cũa người đứng đầu của cán bộ đảng viên gắn với thức hiện chỉ thị số 02 –CT/QU ngày 24-01-2018 của Ban thường vụ Quận ủy về nâng cao trách nhiệm công vụ của của cán bộ đảng viên công chức viên chức chiến sĩ lức lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10 ,

+ Thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch năm học 2018-2019 

 + 16h - 17h : Thảo luận  viết thu hoạch.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của nhà trường .

3 . Viết thu hoạch cá nhân

Câu hỏi thảo luận : Sau khi học tập nghiên cứu nghị quyết Trung ương bảy khóa XII bản thân anh chị tâm đắc nhất những nội dung nào? Nêu trách nhiệm cụ thể của cá nhân với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan , đơn vị ?  Đề xuất và kiến nghị các biên pháp thực hiện ở ngành,  đơn vị mình? 

 

 

T/M CẤP ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

                                                                                  Võ Thị Hồng Lan

 

Nơi nhận:

- BTG Quận ủy ;

- Lưu: CB.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88