Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ năm, 16/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 493

KẾ HOẠCH Tổ chức quán triệt Kết luận số 21-KI/TW ngày 24/10/2017 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế , chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẢNG ỦY QUẬN 10

CHI BỘ THPT NGUYỄN KHUYẾN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP Hồ Chí Minh ngày 9 tháng3năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức quán triệt Kết luận số 21-KI/TW ngày 24/10/2017 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế , chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

---------------

 

Thực hiện kế hoạch số 120 –KH/QU ngày 26/2/2018  của Quận ủy chỉ đạo triển khai kế hoạch quán triệt Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.Chi bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai, quán triệt  Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh Giúp cán bộ, đảng viên và giáo viên, công nhân viên toàn trường biết về các nội dung của Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

II.1. Nội dung

1/  Quyết sách đột phá để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, Nghị quyết 16 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố sau 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm Đổi mới, giúp Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển Thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của Thành phố trong 30 – 50 năm tới.

2. Năm lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp – Động lực mới phát triển Thành phố

Nghị quyết 54 của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh như sau:

2.1. Thẩm quyền quản lý đất đai:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. 2 Thẩm quyền quản lý đầu tư:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật đầu tư công.

2.3. Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước:

1. Hội đồng nhân dân Thành phố đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

2. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí nằm trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.

4. Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại khoản 1, 2 và 3 nêu trên so với quy định hiện hành để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố.

5. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao và căn cứ vào tình hình thực tế của Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

6. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm; cho phép các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm.

7. Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Hằng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố tương ứng 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện th­ưởng v­ượt thu theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước) và số tăng thu từ các khoản thu ngân sách trung ương hư­ởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i và q khoản 1 Điều 35 của Luật Ngân sách nhà nước so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

9. Ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

10. Ngân sách Thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của Thành phố; ngân sách trung ương không phân bổ cho Thành phố 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ngân sách Thành phố thực hiện vay lại toàn bộ phần vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

11. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trên địa bàn Thành phố, cho phép Thành phố sử dụng ngân sách của mình, các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của Thành phố, vay trong phạm vi quy định tại khoản 7 nêu trên hoặc huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP) để sớm hoàn thành dự án. Ngân sách trung ương có trách nhiệm hoàn trả cho Thành phố phần dự toán chi thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm phần lãi vay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo.

2.4. Cơ chế ủy quyền:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền theo quy định tại khoản 1.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

2.5. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý:

1. Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

2. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Nghị quyết của Quốc hội cũng qui định rất rõ: Việc thí điểm thực hiện chính sách thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố liên quan đến thuế, phí và lệ phí phải tuân thủ các nguyên tắc:

a) Bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của Thành phố; tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

b) Bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

c) Công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.

3. Trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp.HCM cùng cả nước, vì cả nước

Nghị quyết 54 của Quốc hội là sự thể chế hóa cao nhất, rất kịp thời nhiều nội dung quan trọng của Kết luận 21 của Bộ Chính trị ngày 24/10/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020.

II.2. Đối tượng và phương thức tổ chức

- Cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên  công nhân viên trong nhà trường với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Thời gian học tập 1 buổi chiếu ngày 12/3/2018 . Đồng chí bí thư sẽ  trình bày và quán triệt  Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

 3. Tài liệu học tập

- Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và

-Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh Tài liệu học tập,

- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các đơn vị  chủ động biên soạn các tài liệu phù hợp với điều kiện, đặc điểm đơn vị mình để triển khai học tập.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đã tham gia buổi học tập quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

 - Việc tham gia lớp học, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cơ quan, đơn vị.

- Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết 54

III III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tổ chức lớp học -chi bộ tổ chức

- Thành phần:

+ Toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ,

+ Toàn thể cán bộ giáo viên , công nhân viên trong nhà trường

- Thời gian: 01 buổi  từ  13h30-115h00.

1 buổi học Nghị quyết và thông qua chương trình hành động nghiên cứu tài liệu viết thu hoạch.

- Tài liệu: Theo quy định

2  . Báo cáo viên

-  Cấp ủy – đống chí bí thư  chủ trì, xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị

- Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và thông qua chương hành động trong đảng bộ mình; báo cáo tổng hợp việc viết thu hoạch, kết quả học tập, quán triệt, chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy

3 . Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong kế hoạch hằng năm.

T/M CẤP ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

                                                                                                Nguyễn Xuân Thảo

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88